«Gaýrat et» Hyzmaty

«Gaýrat et» Hyzmaty müşterä ýeterlik bolmadyk hasabynda ulgamyň içinde çykyş jaňlaryny ýerine ýetirmeklige mümkinçilik berýär.
 
«Gaýrat et» Hyzmaty – bu köpçülikleýin nyrhnama meýilnamalarynyň ähli müşderilerine niýetlenen hyzmatdyr.
 
HYZMATYŇ BEÝANY

Haçan-da müşderi hasabyndaky serişdeleriniň ýetmezçilik edýän wagtynda jaň etmeklige synanşan mahaly, çykyş jaňy «Gaýrat et» hyzmatynyň awtohabar berijisine geçirilýär, bu bolsa zerur bolan müşderi bilen onuň hasabyna aragatnaşyk açmaklyga mümkinçilik berýär.
  
A Müşderi B müşderi çykyş jaňyny ýerine ýetirýär
A Müşderiniň hasabynda çykyş jaňyny ýerine ýetirmeküçin ýeterlik serişdesi ýok.
«Gaýrat et»ulgamy jaňy awtohabar berijisine geçirýär, bu ýerde A Müşterä B müşderiniň hasabyna jaň etmeklik teklip edilýär:
«Siz öz jaň edýän müşderiňiziň hasabyna jaň edip bilersiňiz – munuň üçin 1basyň».
 
1-nji bendiň saýlanylmagynda B müşterä A müşderiniň belgisinden jaň gelýär, jaňa jogap bereninden soňra A müşderi indiki habary eşidýär:
«Size jaň eden müşderi öz jaňyny tölemegi Sizden haýyş edýär. Bir minudyň bahasy 14 teňňe bolup durýar. Jaňy kabul etmek üçin 1, ondan ýüz döndermek üçin – otboýa basyň».
 
«Gaýrat et» hyzmatynyň ýerine ýetirilmeginde ýalňyşlygyň ýüze çykan ýagdaýynda – B müşderi jaňy tölemekden boýun gaçyran bolsa, B müşderi elýeterli däl, B müşderi meşgul , B müşderiniň hasabynda ýeterlik serişdesi ýok ýa-da B müşderi– edara bolan halatynda A müşderi aşakdaky habarlary eşider:
 
Beýany Türkmen dilinde Rus dilinde
B müşterä habar Sizi çagyrýan müşderi öz jaňyny tölemegini haýyş edýär. Bir minudyň bahasy -14 teňňe. Eger jaňy kabul edýän bolsaňyz – 1-e basyň, boýun gaçyrýan bolsaňyz – tamamlamany basyň  Вызывающий Вас абонент просит оплатить Вас свой вызов. Стоимость минуты составляет 14 тенге. Чтобы принять вызов – нажмите 1, для отказа – нажмите отбой.
B müşderiniň boýun gaçyrmagy Bagyşlaň, çagyrylýan müşderi siziň jaňyňyzy  tölemäge razy däl. Извините, вызываемый абонент не согласен оплатить вызов.
B müşderi- roumer Bagyşlaň, bu hyzmatyň görnüşi el ýeterli däl, müşderi daşary ýurtdadyr Извините, данная услуга не доступна, абонент находится за границей.
B müşderiniň hasaby ýokdur Çagyrylýan müşderiň puly jaňy tölemek üçin ýeterlik däldir. У вызываемого абонента недостаточно средств для оплаты вызова.
B müşderi elýeterli däldir Siziň çagyrýan müşderiňiz aragatnaşyk çäginden daşdadyr Вызываемый вами абонент находится вне зоны действия сети.
B müşderi meşguldyr Siziň çagyrýan müşderiňiz häzirki wagtda gürleşýär. Soňrak jaň etmegiňizi haýyş edýäris Вызываемый вами абонент в данный момент разговаривает. Пожалуйста, позвоните позже.
B müşderi jogap bermeýär Siziň çagyrýan müşderiňiz jogap berenok Вызываемый вами абонент не отвечает.
B müşderi– edara Bagyşlaň, hyzmatyň bu görnüşi çagyrylýan müşderi üçin el ýeterlik däldir Извините, данная услуга не доступна для вызываемого абонента

Ses habarlarynyň ählisi iki dilinde göýberilýändir – ilki türkmen dilinde, soňra rus dilinde.
 
Üns beriň! Hyzmatyň talabalaýyk işlemegi üçin şertleriň berjaý edilmegi zerurdyr – müşderileriň ikisi hem – jaň edýän we jaňy kabul edýän şahsy taraplary bolmalydyrlar.
 
A müşderiniň menýudaky bentleriň hiç birini saýlamadyk ýagdaýynda – B müşterä göýberilen jaň hakyndaky habar ugradylýar. B müşderiniň telefonynda kabul edilmedik jaň bellenilýär.
 
Bir minudyň bahasy – GBS hasaba alanyňda 0,14 teňňe.
«Gaýrat et» hyzmatynda jaňy kabul etmegiň bahasy ähli nyrhnama meýilnamalarynda birmeňzeşdir. Hyzmat müşderi töleginiň trafigi girizilen öz minutlaryň hereketine ýaýraýan däldir.
 
Jikme-jik hasabatynda görkezilmeli
А müşderide – B müşterä çykyş jaňlary nol tarifleşdirme bilen;
B müşderide – A müşderiden giriş jaňlar, GBüS bilen bir minudyň bahasy 0,14 teňňe.
 
 
Ýakymly ulanyşlar!