Iňlis dili dersleri

HYZMATYŇ BEÝANY

“Iňlis dili dersleri” hyzmaty müşderä SMS – habarlarynyň kömegi bilen  iňlis sözlerini öwrenmeklige we tejime etmeklige mümkinçilik berýär.
Hyzmaty birikdirmek üçin islendik ýazgy bilen ýa-da doldurylmadyk SMS-habaryny 4242 gysga belgä ugratmalydyr.  Müşderä gutlag bilen birlikde hyzmaty dolandyrmak boýunça buýrukly (çylşyrymlylyk derejesini ýokarlandyrmak ýa-da peseltmek) we ilkinji ýumuşly habar geler. 
Ilkinji 3 (üç) günüň dowamynda hyzmat üçin nyrh kesilmeýär.   Eger-de müşderi nyrh kesilmeýän döwürde ýazylmakdan ýüz öwürmese, onda nyrh kesilmeýän döwüriň tamamlanmagy bilen kontent gysga (tölegli) 6275 belgiden ugradylyp başlanýar. Gysga 6275 belgiden tölegli giriş SMS-habaryny almak - gije-gündizde bir gezek.
Nyrh kesilmeýän döwri diňe 1 (bir) gezek hereket eder.
“Iňlis dili dersleri” hyzmaty – bu  ähli müşderiler üçin niýetlenen hyzmatdyr.

HYZMATYŇ BAHASY 

Gysga belgi    Bahasy
6275 0,33 manat GBS bilen/gije-gündizde   
4242 0

Hyzmaty dolandyrmak boýunça buýruklar 

Hereket Buýruk Gysga belgi   
Hyzmaty birikdirmek Doldurylmadyk SMS, islendik ýazgy 4242
Hyzmaty öçürmek Stop, ýa-da Стоп 4242
Soraglaryň çylşyrymlylyk derejesini ýokarlandyrmak + 4242
Soraglaryň çylşyrymlylyk derejesini peseltmek - 4242
Şol çylşyrymlylyk derejesiniň indiki soragyny almak 0 4242
Soňky ugradylan soraga jogap almak 1, 2, 3 ýa-da  4 (dogry jogabyň tertip belgisine baglylykda)    4242
Rus dilinden sözi ýa-da jümläni iňlis diline terjime etmek      Rus dilinde söz ýa-da jümle 4242
Iňlis  dilinden sözi ýa-da jümläni rus diline terjime etmek Iňlis dilinde söz ýa-da jümle 4242
 
Üns beriň!
Eger-de müşderi 30 ýa-da 40 minudyň dowamynda soraglara jogap bermese, onda oňa  soraglaryň çylşyrymlylyk derejesini ýokarlandyrmak/peseltmek  boýunça buýrukly we sözlük ätiýaçlygyndaky söz sany barada ýatlatma gaýtadan ugradylýar.
Eger-de müşderi soraglara jogap bermese, onda ýumuşyň ornuna, hereketsiz 7-nji, 15-nji, 25-nji günlerde müşderä onuň ýazylan hyzmatynyň mümkinçilikleri we buýruklary barada maglumatnama habarlary ugradylýar.
Ýumuşlar we giriş SMS-habarlary diňe rus dilindedir, dili türkmençä çalyşmak ýokdur.