Futbol

«Futbol» – bu futbol boýunça esasy ýaryşlaryň netijelerini SMS boýunça almaga mümkinçilik berýän hyzmatdyr. Portalyň çäklerinde indiki futbol SMS-gщýberişleri elýeterlidir: 
Iňlis Premýer Ligasy;  Nemes Bundesligasy; Fransuz Ligasy 1; 
Italýan А Tapgyry;  Ispan La Ligasy;  Çempionlar Ligasy.
 
KIM BIRIKDIRIP BILÝÄR?
«Futbol» hyzmaty – bu müşterileriň ählisine niýetlenen hyzmatdyr.
 
HYZMATYŇ BEÝANY
Hyzmatyň ulanyjylary SMS arkaly duşuşuklaryň netijelerini alarlar ýa-da duşuşygyň göni goýberliş ýagdaýynda olara duruşygyň aýgytly pursatlary hakynda SMS-habarlarlary gelip durar. 
 
Futbol goýberlişlerine ýazylmagyň derejeleri
 
-Liga. Ähli oýunlary.
-Netijelerine ýazylmak
-Göni goýberlişine ýazylmak (Utuklar, duşuşygyň başy we soňy, gyzyl kartlar).
 
-Topar. Ähli oýunlary.
-Göni goýberlişine ýazylmak (Utuklar, duşuşygyň başy we soňy, gyzyl kartlar).
 
-Aýratyn alnan oýun.
-Göni goýberlişine ýazylmak (Utuklar, duşuşygyň başy we soňy, gyzyl kartlar).
 
 
HYZMATYŇ BIRIKDIRILMEGI
- *1115# buýurmasyny ugratmak bilen USSD-menýusy arkaly. Soňra yzygiderlilik boýunça USSD-menýusyna aralaşmak arkaly müşteri özüni gyzyklandyrýan kontenti saýlaýar. USSD-portalynyň yzygiderliligi boýunça hereket etmeklik üçin telefonyň modeline baglylykda «Jogap bermek» ýa-da «Оk» düwmesine basmaly, soňra gyzyklandyrýanyň menýunyň sanyny girizmeli. Birnäçe wagtdan soňra USSD-portalynyň indiki menýusy bolan täze sahypasy açylar. Ýazylmanyň üstünlikli işjeňleşdirileninden soňra müşteri üçin ýazylmanyň üstünlikli işjeňleşdirilendigi hakyndaky habar açylar:  
«Siz ähli duşuşyklaryň netijelerine ýazyldyňyz»
«Siz topara ýazyldyňyz»
 
HYZMATYŇ BAHASY
«Futbol» hyzmaty 1150 gysga belgiden SMS-habarynyň ugradylmagy arkaly her bir alnan SMS üçin tutum bellenilýändir.Hyzmatyň ýatyrylmagy
Ýazylmadan indiki usullar arkaly çykyp bolýar:
- *1115# belgisine USSD ýüz tutma ugratmaly we USSD menýusyna eýermeli.
Şunda müşteri indiki habarlary görer:
«Siz duşuşyklaryň netijeleriniň ýazgylaryndan çykdyňyz»
«Siz ähli ýazgylardan çykdyňyz» 
 
Lezzet bilen ulanyň!