Gudok


«Goodok» hyzmaty bilen Siz, size jaň edýän müşderileriň trubkasynda adaty uzyn gudoklaryň deregine çaljak sazlary saýlap we goýup bilersiňiz. Size jaň edýän her kim, öz trubkasynda Siziň isleýän sazyňyzy eşider.

Hyzmaty birikdirmek üçin, Siz ON sözi ýazylan SMS-i 9505 belgä ugratmalysyňyz.
Eger-de Siz sazy “aýtman geçmek” boýunça goşmak isleseňiz, 8#Sazyň belgisi kody ýazylan SMS-i 9505 belgä ugratmalysyňyz.

Sazlaryň nyrhlary:

1nji derejeli - 1,64 manat
      4nji derejeli - 6,56 manat
2nji derejeli - 3,28 manat
5nji derejeli - 1,64 manat
3nji derejeli - 4,92 manat
6nji derejeli - 0,99 manat

Sazlary ses portalynda, 0550-ni aýlap diňlemek bolýar*.

9505 belgä ugradylýan buýruk
Beýany
4
Saz awtomatyny işletmek
5
Saz awtomatyny öçürmek
6
Sazlaryň şahsy sanawyny görmek
7#sazyň şahsy sanawdaky belgisi
Sazy şahsy sanawdan aýyrmak
9
Hyzmatyň hereketini togtatmak
10
Hyzmatyň hereketini dikeltmek
11#sazyň kody
Sazy şahsy sanawa goşmak
12#sazyň kody
Sazy “aýtman geçmek” boýunça goýmak
13
Hyzmatyň ýagdaýyny barlamak
14
“Çykyş GOODOK” hyzmatyny işletmek
15
“Çykyş GOODOK” hyzmatyny öçürmek
16
“Çykyş GOODOK” hyzmatynyň ýagdaýyny barlamak
17#sazyň kody#müşderiň belgisi
Müşdere çykyş jaňyna sazy goýmak
18#müşderiň belgisi
Müşdere çykyş jaňyna sazy aýyrmak
19#sazyň kody#müşderiň belgisi
Dostuň üçin sazy buýurmak (Sowgat)
20#sazyň kody#müşderiň belgisi
Ikiňiz üçin sazy buýurmak
22#sazyň şahsy sanawdaky belgisi
Sazy "aýtman geçmek" boýunça goýmak

Sazlar 30 gün möhlet bilen berilýär
*Jaň tölegli – bir minut üçin 3 teňňe
Bahalar GBS hasaba almak bilen görkezilendir