Interaktiw

Hyzmat barada

«INTERAKTIW» hyzmaty müşderä peýdaly we gyzykly maglumaty almaklyga, bilimliligini ýokarlandyrmaklyga mümkinçilik berýär. «INTERAKTIW» hyzmatynyň kömegi bilen müşderide meşhur maglumat serişdelerinden täzelikleri almaklyga mümkinçilik bolýar. Täzelikleriň doly görnüşini, anonsdaky salgylanma boýunça geçmek bilen tutuşlygyna okamak mümkindir. «INTERAKTIW» hyzmatyny ulanýan müşderä meşhur we söýgüli sazlaryny, oýunlaryny, wideolaryny buýurmaklyk hem elýeterli bolar. Tölegli buýurma bahasy hakynda öňünden maglumat bermek bilen goldanylýar.
 
Hyzmaty birikdirmek
«INTERAKTIW» hyzmaty ähli täze SIM kartalaryna awtomatiki usulda birikdirilýär. Müşderide täze SIM kartanyň ýok bolan ýagdaýynda, SIM kartanyň täze görnüşine çalyşmaklygy islendik satuw ofislerinde amala aşyrmak mümkin. Günüň dowamynda telefonyň ekranynyň ýüzünde anons maglumat habarlary peýda bolar. Hyzmatdan peýdalanmak we habary dolulygyna okamak üçin müşderiniň “OK” düwmesini basmaklygy ýeterlik bolar. Jogap habarynda ýa-da bada-bat telefonyň ekranynda ol soralan maglumaty ýa-da sazlary we oýunlary indermek üçin salgylanmany alar.
 
Hyzmaty öçürmek
Hyzmaty öçürmek üçin müşderi SIM menýusyna girmeli, «INTERAKTIW», «Sazlamalar», «Hyzmat açyk», «Öçürmek» funksiýalaryny saýlamaly. «INTERAKTIW» hyzmaty öçüriler.
 
Hyzmatyň bahasy
Telefonyň displeýinde alynýan anonslar, täzelikler we maglumat habarlary mugtdyr. Alynýan maglumatlaryň bir bölegi sazlary, oýunlary ýa-da wideony indiki tölegli buýurmasy we onuň bahasy hakynda maglumatly anonsdan ýa-da maglumat almaklyga ýazylmak baradaky teklipli anonsdan ybarat bolar. Ýazylmaklygy resmileşdirmeklik tölegsiz amala aşyrylýar, soňra ýazylmak boýunça  maglumat almak üçin töleg alynýar. Mediýa elementleri ýüklemekde ýa-da salgylanma boýunça geçmekde ulanylýan trafik aýratynlykda müşderiniň nyrhnama meýilnamasyna we oňa birikdirilen hyzmatlara laýyklykda tölenilýär.

№     Ady Gysga belgi     Hyzmatyň beýany Bahasy manat    
1 At dakylmak 3201 Ýylyň her bir gününe at dakylmak boýunça senenama 0,33
2 Syýahatçylyk we jahankeşdelik 3202 Syýahatçylyk täzelikleri we jahankeşdeler üçin maslahatlar 0,33
3 Sport täzelikleri 3203 Sport ýaryşlary we türgenler hakyndaky täzelikler 0,33
4 Moda täzelikleri 3204 Aktual moda ýörelgeleri hakyndaky täzelikler. 0,33
5 Täjirçilik täzelikleri 3205 Bazaryň, statistikanyň syny, öňde baryjy kompaniýalar hakynda maglumatlar.     0,33
6 Awto täzelikleri 3206 Awto bazaryň täzelikleri hakynda maglymatlar 0,33
7 Hi-Tech Täzelikleri 3207 Ýokary tehnologiýalar dünýäsinden täzelikler 0,33
8 Saz täzelikleri 3208 Ähli zat saz we meşhur sazandalar hakynda 0,33
9 Kino täzelikleri 3209 Ähli zat kino kireýi we kinomotograf aktýorlary hakynda. 0,33
10 Ykdysadyýet täzelikleri 3210 Dünýäniň ykdysady täzelikleri 0,33
11 Maliýe täzelikleri 3211 Bütin dünýäniň maliýe täzelikleri 0,33
12 Mýau News 3212 Haýwanlaryň durmuşy hakyndaky wakalar 0,33
13 Ýylgyryşly täzelikler 3213 Bütin dünýäden pozitiw täzelikler. 0,33
14 Dünýä täzelikleri 3214 Wajyp dünýä hadysalary hakynda täzelikler. 0,33
15 Oýunlaryň, gadžetleriň synlary 3215 Wideo oýunlar, mobil oýunlary we oýun gurluşlary hakyndaky täzelikler. 0,33
16 Gyzykly wakalar 3216 Gyzykly öwrenişler we dürli çygyrlardan alynýan täzelikler 0,33
17 Gülküli wakalar 3217 Durmuşdan alnan gyzykly wakalar we hadysalar. 0,33
18 Şu günki baýramçylyklar 3218 Her gün üçin baýramçylyklar senenamasy 0,33
19 Fitnes boýunça maslahatlar 3219 Sport bilen dogry meşgullanmak hakynda maslahatlar. 0,33
20 Syýahatçylyk we jahankeşdelik 3220 Syýahatçylyk täzelikleri we jahankeşdeler üçin maslahatlar 0,33
21 Fen-şuý 3221 Öýde, işde zatlary  ýer-be ýer goýmaklygyň ýörelgeleri. 0,33
22 Zatlaryň taryhy 3222 Zatlaryň gelip çykyşy we atlary hakynda. 0,33
23 Bu geň alymlar 3223 Ylym täzelikleri 0,33
24 Dünýäniň iň oňat aşhanalary 3224 Dünýä halklarynyň nahar bişirmek boýunça maslahatlary 0,33
25 Ýyldyzlarlar degişýärler 3225 Meşhur şahslar hakynda ýa-da meşhur şahslardan eşidilen gülküli wakalar. 0,33
26 Akyl ýetirip bolmazlyk dünýäsinde 3226 Ezoterika, mistika we düşündirip bolmaýan we akyla sygmajak wakalar. 0,33
27 At dakylmak 3227 Ýylyň her bir gününe at dakylmak boýunça senenama 0,98
28 Syýahatçylyk we jahankeşdelik 3228 Syýahatçylyk täzelikleri we jahankeşdeler üçin maslahatlar 0,98
29 Sport täzelikleri 3229 Sport ýaryşlary we türgenler hakyndaky täzelikler 0,98
30 Moda täzelikleri 3230 Aktual moda ýörelgeleri hakyndaky täzelikler. 0,98
31 Täjirçilik täzelikleri 3231 Bazaryň, statistikanyň syny, öňde baryjy kompaniýalar hakynda maglumatlar. 0,98
32 Awto täzelikleri 3232 Awto bazaryň täzelikleri hakynda maglymatlar 0,98
33 Hi-Tech Täzelikleri 3233 Ýokary tehnologiýalar dünýäsinden täzelikler 0,98
34 Saz täzelikleri 3234 Ähli zat saz we meşhur sazandalar hakynda 0,98
35 Kino täzelikleri 3235 Ähli zat kino kireýi we kinomotograf aktýorlary hakynda. 0,98
36 Ykdysadyýet täzelikleri 3236 Dünýäniň ykdysady täzelikleri 0,98
37 Maliýe täzelikleri 3237 Bütin dünýäniň maliýe täzelikleri 0,98
38 Mýau News 3238 Haýwanlaryň durmuşy hakyndaky wakalar 0,98
39 Ýylgyryşly täzelikler 3239 Bütin dünýäden pozitiw täzelikler. 0,98
40 Dünýä täzelikleri 3240 Wajyp dünýä hadysalary hakynda täzelikler. 0,98
41 Oýunlaryň, gadžetleriň synlary 3241 Wideo oýunlar, mobil oýunlary we oýun gurluşlary hakyndaky täzelikler. 0,98
42 Gyzykly wakalar 3242 Gyzykly öwrenişler we dürli çygyrlardan alynýan täzelikler 0,98
43 Gülküli wakalar 3243 Durmuşdan alnan gyzykly wakalar we hadysalar. 0,98
44 Şu günki baýramçylyklar 3244 Her gün üçin baýramçylyklar senenamasy 0,98
45 Fitnes boýunça maslahatlar 3245 Sport bilen dogry meşgullanmak hakynda maslahatlar. 0,98
46 Syýahatçylyk we jahankeşdelik 3246 Syýahatçylyk täzelikleri we jahankeşdeler üçin maslahatlar 0,98
47 Aýallar üçin maslahatlar 3247 Aýallar üçin maslahatlar: moda, kulinariýa, gözellik, gatnaşyklar, saglyk. 0,98
48 Fen-şuý 3248 Öýde, işde zatlary  ýer-be ýer goýmaklygyň ýörelgeleri. 0,98
49 Zatlaryň taryhy 3249 Zatlaryň gelip çykyşy we atlary hakynda. 0,98
50 Bu geň alymlar 3250 Ylym täzelikleri 0,98
51 Dünýäniň iň oňat aşhanalary 3251 Dünýä halklarynyň nahar bişirmek boýunça maslahatlary 0,98
52 Ýyldyzlarlar degişýärler 3252 Meşhur şahslar hakynda ýa-da meşhur şahslardan eşidilen gülküli wakalar. 0,98
53 Akyl ýetirip bolmazlyk dünýäsinde 3253 Ezoterika, mistika we düşündirip bolmaýan we akyla sygmajak wakalar. 0,98
54 Günüň sitatasy 3254 Meşhur şahslaryň gürrüňleri 0,98
Ýazlyşyklar
1 “Aýallar üçin maslahatlara (fitnes, berhiz, reseptler)” ýazylmak     3255 Aýallar üçin maslahatlar: moda, kulinariýa, gözellik, gatnaşyklar, saglyk. 0,49
2 “Günüň täzeligine” ýazylmak 3256 Günüň esasy wakalary hakynda täzelikler. 0,49
3 “Sport täzeliklerine” ýazylmak 3257 Sport ýaryşlary we türgenler hakyndaky täzelikler 0,49
4 “Meşhur sazlaryň täzeliklerine” ýazylmak 3258  Ähli zat saz we meşhur sazandalar hakynda 0,49
5 “Ýyldyzlaryň durmuşynyň täzeliklerine” ýazylmak 3259 Ýyldyzlaryň ýaşaýyşy, dynç alyşy we gyzyklanmalary hakynda täzelikler. 0,49
6 “Kino täzeliklerine” ýazylmak 3260 Ähli zat kino kireýi we kinomotograf aktýorlary hakynda. 0,49
7 “Gowy täzeliklere” ýazylmak 3261 Gyzykly öwrenişler we dürli çygyrlardan alynýan täzelikler 0,49
8 “Ýokary tehnologiýalary baradaky täzeliklere” ýazylmak 3262 Tehniki oýlap tapmalar barada täzelikler 0,49
9 “Pozitiw ylym” ýazlyşyk 3263 Adaty däl açyşlar we alymlaryň oýlap tapmalary 0,49
10 “Olaryň däp-dessurlary” ýazlyşyk 3264 Daşary ýurtlarda syýahat edýän jahankeşdelere maslahatlar. 0,49
11 “Dünýäniň iň oňat aşhanalary” ýazlyşyk 3265 Dünýä halklarynyň nahar bişirmek boýunça maslahatlary 0,49
12 “Akyl ýetirip bolmazlyk dünýäsi” ýazlyşyk 3266 Ezoterika, mistika we düşündirip bolmaýan we akyla sygmajak wakalar. 0,49
13 “Taryhdaky gün” ýazlyşyk 3267 Her gün üçin baýramçylyklar senenamasy 0,49
14  “Çagalar bagy” ýazlyşyk 3268 Çagalaryň gülküli gürrüňleri we olar hakyndaky gyzykly wakalar 0,49
15 “Çagalar bagy” ýazlyşyk 3269 Çagalaryň gülküli gürrüňleri we olar hakyndaky gyzykly wakalar 0,49
16 "Мýau-news" ýazlyşyk 3270 Haýwanlaryň durmuşy hakyndaky wakalar 0,49
17 “Pozitiwde” ýazlyşyk 3271 Gülküli täzelikler, degişmeler, aforizmler. 0,49
18 “Zatlaryň taryhy” ýazlyşyk 3272 Zatlaryň gelip çykyşy we atlary hakynda. 0,49
19 “Halk pähimleri” ýazlyşyk 3273 Ata-babalardan maslahatlar, yrymlar we  yşaratlar. 0,49
Bir gezeklik buýrulmagy 
1 Audio degişmeler 3295 Ykjam telefonlar üçin gülkünç sesler 4,92
2 Realtonlar 3274 Jaňlar üçin meşhur sazlar 4,92
3 Doly MP3 3275 Indermek üçin meşhur sazlar. 4,92
4 Wideo 3276 Sazly wideo, gülkünç wideo we multfilmler. 4,92
5 Suratlar 3277 Indermek üçin owadan suratlar  4,92
Bukjalaýyn buýrulmagy 
1 Gyzykly wideo 3278 Wideokamera düşürilen gülküli wakalar. 8,19
2 Sazly wideo 3279 Ähli zat saz we meşhur sazandalar hakynda 8,19
3 Doly  MP3 3280 Indermek üçin meşhur sazlar. 8,19
4 Java-oýunlar 3281 Ähli žanrlardaky mobil oýunlary 8,19
Interaktiw bäsleşikler, testler
1 “Taryh” bäsleşigi   3282 Bilimleri barlamak üçin test. Mowzuk:  Taryh 0,49
2 "Tebigat" bäsleşigi  3283 Bilimleri barlamak üçin test. Mowzuk: Tebigat 0,49
3 "Sport" bäsleşigi  3284 Bilimleri barlamak üçin test. Mowzuk: Sport 0,49
4 "Sungat" bäsleşigi  3285 Bilimleri barlamak üçin test. Mowzuk: Sungat 0,49
5 "Tehnika" bäsleşigi  3286 Bilimleri barlamak üçin test. Mowzuk: Tehnika 0,49
6 "Adamlar" bäsleşigi  3287 Bilimleri barlamak üçin test. Mowzuk: Adamlar 0,49
7 "Ylym" bäsleşigi  3288 Bilimleri barlamak üçin test. Mowzuk: Ylym 0,49
8 "Geografiýa" bäsleşigi  3289 Bilimleri barlamak üçin test. Mowzuk: Geografiýa 0,49
9 "Аwtо" bäsleşigi  3290 Bilimleri barlamak üçin test. Mowzuk: Awtomobiller 0,49
10 "Quiz English" bäsleşigi  3291 Bilimleri barlamak üçin test. Mowzuk: Iňlis dili 0,49
11 "Sport" bäsleşigi  3292 Bilimleri barlamak üçin test. Mowzuk: Sport 0,49
12 Interaktiw  test   "Siz özgerişlere taýýarmy" 3293 Özgerişlere  taýýarlygy barlamk üçin test 0,49
 
Bahalar GBS hasaba almak bilen görkezilendir.