Bir basmada buýur

HYZMATYŇ ESASY ARTYKMAÇLYKLARY

Hasabyňy doldurmak ýeňil – saýtda “Buýurmak” düwmesini basmak ýeterlik we hyzmat işjeň ýagdaýa geçer, tölegi bolsa buýurmanyň tassyklanylmagy bilen giriş SMS-leri üçin alynýar
Işjeň peýdalanyjylar üçin belgini her gezek girizmek hökman däl, «Buýurmak» diýen düwmä basmak ýeterlik we hyzmat amala aşyrylar
Hyzmaty buýurmak üçin, SMS-da girizilende ýalňyşlyk goýberip boljak, çylşyrymly kod ýazmak gerek däl
 
Hyzmatyň ady Gysga belgi Giriş  SMS-habarynyň bahasy
«Bir basmada buýur» Hyzmaty indiki saýtlarda: 
 
http://odnoklassniki.ru
«Bir basmada buýur»: ОКlar»
 
www.mail.ru
 
http://fotostrana.ru
«Bir basmada buýur»: FotoMani»
 
http://vkontakte.ru
«Bir basmada buýur»: Sesler»
 
http://alawar.ru
 
http://spaces.ru
1321 10,16
1322 9,18
1323 8,19
1324 6,88
1325 5,90
1326 4,92
1327 3,93
1328 2,95
1329 1,97
1330 0,98
1331 15,08
1332 11,14
1333 9,83
1334 14,09
1335 12,13

Bahalar manatda GBS bilen görkezilen
«Bir basmada buýur» Hyzmaty http://odnoklassniki.ru saýtynda
«Bir basmada buýur»: ОКlar»
«Bir basmada buýur» Hyzmaty www.odnoklassniki.ru saýtynda dürli hyzmatlar buýurylanda soňky peýdalanyja uly amatlyklary döretmäge niýetnelinendir. 
Ähli hyzmatlar peýdalanyjylara wirtual OK ballary esasynda amala aşyrylýar, olary Müşderi hyzmatyň sahypasynda öz belgisini girizmek arkaly «Bir basmada buýur» ulgamynyň kömegi bilen alyp biler.
«Bir basmada buýur» Hyzmaty, Müşderiniň özi tarapyndan www.odnoklassniki.ru saýtynda “Buýurmak” düwmesini basmak arkaly başlangyç berilýän bir gezeklik giriş SMS bolup durýar. 
«Bir basmada buýur» Hyzmaty işjeň ýagdaýa gelmezden öň, «Odnoklassniki» her hasaba alnan peýdalanyjysy barlag prosedurasyny geçmeli, barlagyň çäklerinde Müşderiniň telefonynyň belli bir belgisi peýdalanyjynyň belli bir akkauntyna birikdirilýär.
Belginiň barlagy Müşderiniň belgisiniň saýtda girizilmegi arkaly amala aşyrylýar: görkezilen belgä barlag kody bilen tölegsiz habarnama gelýär, Müşderi kody saýtda girizýär we şonuň bilen şu telefonyň eýesidigini we www.odnoklassniki.ru tölegli hyzmatlardan peýdalanmaga razylygyny tassyklaýar. 
Goşmaça, ilkinji buýurmada, belgi barlanylandan soňra, Müşderi hyzmaty işjeň ýagdaýa geçirmek üçin «HAWA» diýip jogap bermeli sözlemi bilen tölegsiz SMS-e jogap bermek arkaly buýurmany tassyklaýar. 
Indiki buýurmalarda Müşderä saýtyň interfeýsinde (isleg birldirilýän OKlaryň mukdarry) hyzmaty saýlamak we «Buýurmak» düwmesine basmak ýeterlik, ondan soň Müşderi buýurmanyň tassyknamasy bilen tölegli SMS alýar.
Her gezek, Müşderi saýtda «Buýurmak» düwmesine basmak arkaly hyzmatlary buýuranda, ol diňe berk onuň akkauntyndan hyzmatlary tölemek üçin makullanylan telefonyň belgisini görýär.
Eger-de 14 senenama gününiň dowamynda peýdalanyjy ulgamda tranzaksiýalary amala aşyrmadyk bolsa, tölegli hyzmatdan peýdalanmaga isleg bildirilen, indiki gezekde, ulgam ondan belginiň gaýtadan barlanmagyny talap eder. 
Peýdalanyjy islendik wagt, öz akkautyndan öň görkezilen belgini öçürmek arkaly «Bir basmada buýur» Hyzmatyndan ýüz döndürip (şonuň bilen hyzmatdan aýyrylyp) biler.
Peýdalanyjy islendik wagt hyzmatlaryň tarifikasiýasy üçin belgini (belgini gaýtadan barlamak bilen) islendik wagt çalşyryp biler.
Ähli hyzmatlar Müşderi tarapyndan ýörite bonus ballary-OKlaryň kömegi bilen işjeň ýagdaýa geçirilýär, olary Müşderi «Bir basmada buýur» ulgamynyň kömegi bilen hyzmatyň web-sahypasynda buýurma penjiresinde telefonyň belgisi girizilýän penjirä öz belgisini girizmek arkaly alyp biler.
Eger-de häzirki hyzmat üçin Müşderiniň şahsy hasabynda OKlar ýeterlikli mukdarda ýok bolsa, ol olaryň üstüni dolduryp biler.
Eger-de Müşderi islendik hyzmaty buýuranda buýuran Oklarynyň ählisini harçlamasa, Oklar “Odnoklassniki” sosial torunyň ulgamynda Müşderiniň şahsy hasabynda saklanylýar.
 
«Bir basmada buýur» Hyzmaty http://fotostrana.ru saýtynda
«Bir basmada buýur»»: FotoMani»
Goşmaça mümkinçiliklere elýeterliligi almak «Fotostrana» torunda hasaba alnan peýdalanyjylara berilýär.
Hyzmatlar, hyzmaty birikdirmegiň gepleşik penjiresinde öýjükli telefonyň belgisini girizmek arkaly işjeň ýagdaýa geitirlýär.
Ähli hyzmatlar Müşderi tarapyndan ýörite bonus ballary-FotoMani (FM) kömegi bilen işjeň ýagdaýa geçirilýär, olary Müşderi «Bir basmada buýur» ulgamynyň kömegi bilen hyzmatyň web-sahypasynda buýurma penjiresinde telefonyň belgisi girizilýän penjirä öz belgisini girizmek arkaly alyp biler.
Eger-de häzirki hyzmat üçin Müşderiniň şahsy hasabynda FotoMani (FM) ýeterlikli mukdarda ýok bolsa, ol olaryň üstüni dolduryp biler.
Eger-de Müşderi islendik hyzmaty buýuranda buýuran FM ählisini harçlamasa, FM “Fotostrana” sosial torunyň ulgamynda Müşderiniň şahsy hasabynda saklanylýar we soňra peýdalanyp bilner.
 
«Bir basmada buýur» Hyzmaty http://vkontakte.ru saýtynda
«Bir basmada buýur»: Sesler»
Goşmaça mümkinçiliklere elýeterliligi almak «Wkontakte» torunda hasaba alnan peýdalanyjylara berilýär.
Hyzmatlar, hyzmaty birikdirmegiň gepleşik penjiresinde öýjükli telefonyň belgisini girizmek arkaly işjeň ýagdaýa geitirlýär.
 
Ähli hyzmatlar Müşderi tarapyndan ýörite bonus ballary-“Sesler” kömegi bilen işjeň ýagdaýa geçirilýär, olary Müşderi «Bir basmada buýur» ulgamynyň kömegi bilen hyzmatyň web-sahypasynda buýurma penjiresinde telefonyň belgisi girizilýän penjirä öz belgisini girizmek arkaly alyp biler.
Eger-de häzirki hyzmat üçin Müşderiniň şahsy hasabynda -“Sesler” ýeterlikli mukdarda ýok bolsa, ol olaryň üstüni dolduryp biler.
Eger-de Müşderi islendik hyzmaty buýuranda buýuran -“Sesler” ählisini harçlamasa, -“Sesler” “Wkontakte” sosial torunyň ulgamynda Müşderiniň şahsy hasabynda saklanylýar we soňra peýdalanyp bilner.
 
«Bir basmada buýur» Hyzmaty www.mail.ru saýtynda
«Bir basmada buýur» Hyzmaty www.mail.ru saýtynda
«Bir basmada buýur» Hyzmaty  www.mail.ru – saýtyň wirtual ballarynyň bir wagtda töleg geçirmek arkaly doldurmak hyzmaty. «Bir basmada buýur» Hyzmatyndan peýdalanmak bilen Müşderi «Мой Мир@mail.ru»  sosial torunyň hasaba alnan peýdalanyjylaryna berilýän wirtual sowgatlar oýunlardaky ballar ýaly goşmaça mümkinçilikleri alýar. 
Müşderi HYZMATY indiki usul arkaly işjeň ýagdaýa getirip biler:
«Мой Мир@mail.ru» sosial torunda hasaba alnan peýdalanyjynyň şahsy profiliniň sahypasynda ýerleşýän wirtual ballary doldurmak salgylanmasy boýunça geçiň.
Wirtual ballaryň – “meýlikler” gerekli mukdaryny saýlamaly we saýtdaky hyzmaty birikdirmek gepleşik penjiresinde öz öýjükli telefonyňyzyň belgisini görkezmeli, “Soşra tölege” diýen düwmäni basmaly.
Saýtda hyzmaty birikdirmek görnüşinde giriziliş ýerine, telefonyň täze belgisiniň hyzmaty buýuryja laýyklygyny barlamak üçin dört nyşanly barlag kodyny giriziň, barlag kody SMS-habarnama arkaly gepleşik penjiresinde görkezilen öýjükli telefonyň belgisine geler. 
«Hasaby doldurmaly we tölemeli» düwmesini basmaly. Saýtda ýalňyş gaýtadan basyşlar nazara alynan.
Saýlanan hyzmatyň töleginiň tassyknamasy bilen, Müşderi tarapyndan saýlanan «meýlikler» mukdaryna laýyk bolan, gysga belgiden tarifisirleýji habarnamany almak.  
Saýtda hyzmatyň işjeň ýagdaýa getirilendigi barada maglumaty almak.
 
«Bir basmada buýur» Hyzmaty http://alawar.ru saýtynda
Müşderi tarapyndan özüniň şahsy kompýuterine alynan we gurnalan oýuny işjeň ýagdaýa getirmek. 
Öz şahsy kompýuterine oýun gurnalandan soň, Müşderä oýunyň çäklendirilmedik wersiýasyny almak we oýuny işjeň ýagdaýa getirmek arkaly peýdalanmagyň çäklendirilen möhletini aýyrmak teklip edilýär. Işjeň ýagdaýa getirmek öýjükli telefonyň belgisiniň hyzmatyň birikdiriliş gepleşik penjiresine girizmek arkaly amala aşyrylýar.
 
«Bir basmada buýur» Hyzmaty http://spaces.ru saýtynda
Goşmaça mümkinçiliklere elýeterliligi almak « Spaces.ru.»  sosial torunda hasaba alnan peýdalanyjylara berilýär.
Hyzmatlar, hyzmaty birikdirmegiň gepleşik penjiresinde öýjükli telefonyň belgisini girizmek arkaly işjeň ýagdaýa geitirlýär.
Ähli hyzmatlar Müşderi tarapyndan ýörite bonus ballarynyň kömegi bilen işjeň ýagdaýa geçirilýär, olary Müşderi «Bir basmada buýur» ulgamynyň kömegi bilen hyzmatyň web / wap-sahypasynda buýurma penjiresinde telefonyň belgisi girizilýän penjirä öz belgisini girizmek arkaly alyp biler.
Eger-de häzirki hyzmat üçin Müşderiniň şahsy hasabynda wirtual ballar ýeterlikli mukdarda ýok bolsa, ol olaryň üstüni dolduryp biler.
Eger-de Müşderi islendik hyzmaty buýuranda buýuran wirtual ballarynyň ählisini harçlamasa, olar “Spaces.ru” sosial torunyň ulgamynda Müşderiniň şahsy hasabynda saklanylýar we soňra peýdalanyp bilner. 
Wap-saýt spaces.ru –  Müşderiler-öüjükli telefonlarda internet işjeň peýdalanyjylar üçin köp wezipeli öýjükli sosial torydyr.  Saýtda dürli mowzuklar boýunça forumlar, bloglar we çatlar berilýär.  Spaces.ru Müşderilere köp sanly güýmenjeleri we täze dost tutunmaga mümkinçiligi döredýär.   Hyzmatlar üç hyzmat arkaly amala aşyrylýar:
Mahabaty öçürmek. Hyzmat, saýtdan peýdalanmagyň uly amatlylygy üçin sosial toruň sahypalarynda mahabat bannerlerini öçürmek mümkinçiligini berýär.  Müşderi mahabaty wirtual ballaryň-köpükleriň deregine öçürip biler, olary ol Müşderä gerek bolan wirtual ballaryň mukdaryna laýyklykda, teklip edilýän gysga belgileriň birine SMS-habarnama ýollamak arkaly alyp biler.
Lakamy (nik) üýtgetmek. Hyzmat, Müşderä spaces.ru saýtynda profiliň lakamyny (nik) çalşyrmak mümkinçiligini berýär. Lakamyny (niknaým) Müşderi wirtual ballaryň-köpükleriň deregine öçürip biler, olary ol Müşderä gerek bolan wirtual ballaryň mukdaryna laýyklykda, teklip edilýän gysga belgileriň birine SMS-habarnama ýollamak arkaly alyp biler.
Wirtual sowgatlar. Müşderi, spaces.ru sosial torunda hasaba alnan dostuna wirtual sowgat ýollap biler. Müşderi sowgady wirtual ballaryň-köpükleriň deregine öçürip biler, olary ol Müşderä gerek bolan wirtual ballaryň mukdaryna laýyklykda, teklip edilýän gysga belgileriň birine SMS-habarnama ýollamak arkaly alyp biler.
 

Hyzmat MTS-Türkmenistanyň ähli müşderilerine elýeterli.