Ýazylma

«Ýazylma» hyzmaty abonentlere SMS-sargamalar arkaly öz telefonuňyza günde degişmeleri, taleýnamalary ýa-da islän şäheriniň howa maglumatyny alyp bilersiňiz.

HYZMATYŇ BEÝANY

«Howa» Ýazylyşygy
«Howa» - garaşylýan ýagynlar, şemalyň güýji we ugry barada gije-gündiziň dürli wagtynda temperatura barada doly maglumat .
 
Hyzmata ýazylyp bolýar:
- 7 san bilen 102 tölegsiz belgä SMS ugradyp, ilkinji 7 günüň dowamynda tölegsiz kontent almak (türkmen dili)
-  10 san bilen  102 tölegsiz belgä SMS ugradyp, ilkinji 7 günüň dowamynda tölegsiz kontent almak (rus dili)
 
Ýazylyşykdan ýüz öwürmek: 
- «33» sany 102 tölegsiz belgä ugratmak arkaly.
 
«Täleýnama» ýazylyşygy
«Täleýnamalar» -  ýyldyzlaryň öňünden aýtmagynyň we kesgitli zodiak nyşanlary üçin çaklamalaryň   esasynda  umumy maglumat.
 
Şeýle-de serwise aşakdaky usul bilen  ýazylmak mümkindir:
- 8 san bilen 102 tölegsiz belgä  SMS ugradyp ilkinji 7 günüň dowamynda tölegsiz kontent almak (türkmen dili)
- 11 san bilen 102 tölegsiz belgä  SMS ugradyp ilkinji 7 günüň dowamynda tölegsiz kontent almak (rus dili)
 
Ýazylmakdan ýüz öwürmek aşakdaky usul bilen  mümkindir: 
- «44» sany 102  tölegsiz  belgä ugratmak arkaly.

«Şorta sözler» ýazylyşygy
«Şorta sözler» - şorta sözler, gülkili wakalar we SMS görnüşinde ýumoristik reprizler
 
 Serwise  aşakdaky usul bilen  ýazylmak mümkindir:
-  9 san bilen 102 tölegsiz belgä  SMS ugradyp ilkinji 7 günüň dowamynda tölegsiz kontent almak (türkmen dili)
- 12 san bilen 102 tölegsiz belgä  SMS ugradyp ilkinji 7 günüň dowamynda tölegsiz kontent almak (rus dili)

Ýazylmakdan ýüz öwürmek aşakdaky usul bilen  mümkindir: 
-  «55»  sany 102 tölegsiz belgä ugratmak arkaly.

Nyrhlandyrylmaýan wagtyň  6-njy gününde (soňkudan bir gün öň)  102 belgiden ýazylan müşderä, ýazylyşygyň awtomatiki ýagdaýda tölegli uzaldylyşy we ýazylyşykdan ýüz öwürmek usuly barada habar ugradylýar. Eger-de müşderi nyrhlandyrylmaýan wagtyň  dowamynda ýazylyşykdan ýüz öwürmese, onda  nyrhlandyrylmaýan wagtyň   tamamlanmagyndan soňra, kontent gysga (tölegli) 456 belgiden ugradylyp başlanýar.
456 belgiden giriş SMS-iň banasy 0,33 manat GBS bilen/günde. 
Eger-de müşderi bonus döwri üçin eýýäm ýazylan, ýüz öwüren, ondan soňra bolsa ýene-de ýazylmaklyga synanyşan bolsa, onda ony şol bada tölegli döwre ýazýarys.   
 
Müşderiniň diňe bir ýazylyşygy Täleýnama ýa-da Howa maglumatyna işjeň bolup biler.

Serwis Talap Belgi
Rus diline geçmek uçin RU 102
Turkmen diline geçmek uçin TM 102
Howa, Aşgabat (türkmen dili) 7 102
Howa, Aşgabat (rus dili) 10 102
Howa, Balkanabat (türkmen dili) 993222 102
Howa, Daşoguz (türkmen dili) 993322 102
Howa, Маry  (türkmen dili) 993522 102
Howa, Тürkmenabat  (türkmen dili) 993422 102
Howa, Тürkmenbaşy  (türkmen dili) 993243 102
Täleýnamalar, Günüň täleýnamasy (türkmen dili) 8 102
Täleýnamalar, Günüň täleýnamasy (rus dili) 11 102
Täleýnamalar, Hamal (türkmen dili) 21 102
Täleýnamalar, Sowur (türkmen dili) 22 102
Täleýnamalar, Jöwza (türkmen dili) 23 102
Täleýnamalar, Seretan (türkmen dili) 24 102
Täleýnamalar, Eset (türkmen dili) 25 102
Täleýnamalar, Sünbüle  (türkmen dili) 26 102
Täleýnamalar, Mizan  (türkmen dili) 27 102
Täleýnamalar, Akrap (türkmen dili) 28 102
Täleýnamalar, Kowus (türkmen dili) 29 102
Täleýnamalar, Jedi  (türkmen dili) 30 102
Täleýnamalar, Daluw (türkmen dili) 31 102
Täleýnamalar, Hut  (türkmen dili) 32 102
Şorta sözler (türkmen dili) 9 102
Şorta sözler (rus dili) 12 102

Serwis Talap Belgi
Howa 33 102
Täleýnamalar 44 102
Şorta sözler 55 102