«Wideo degişmeler» hyzmaty“WIDEO DEGIŞMELER” HYZMATY 2017-NJI ÝYLYŇ 4-NJI IÝULYNDAN BAŞLAP, BIRIKDIRIP BOLAR.


HYZMATYŇ BEÝANY:

« Wideo degişmeler » hyzmaty – munuň özi telefonyň wideo katalogyna girişdir.

HYZMATY BIRIKDIRMEK:

Hyzmaty, şu aşakdakylar arkaly birikdirip bolar:
-    *145#1# we jaň etmek buýrugyny aýlap
-    145 mugt belgä 1 ýazyp, san ýazylan SMS iberip
-    http://funvideo.mts.tm/ salgysy boýunça “Wideo degişmeler” portalynyň sahypasyna girip

HYZMATYŇ BAHASY:

Gysga belgi - 453

Müşderiniň hasabynda pul az bolan halatynda müşderiniň hasabynda bar bolan puluň möçberine laýyklykda töleg alynyp bilýär:
 
Gysga belgi Bahasy, manat  GBS bilen
452 0,33
451 0,20

HYZMATYŇ ÖÇÜRILMEGI:
-    SMS arkaly – Hyzmaty öçürmek üçin 145 gysga belgä “stop video” ýazgyly SMS ugratmaly.
-    USSD buýruk arkaly – Hyzmaty öçürmek üçin *145#1# we jaň etmek buýrugyny aýlamaly.
-    Saýt arkaly - Hyzmaty öçürmek üçin http://funvideo.mts.tm/ salgysy boýunça “Wideo degişmeler” portalynyň sahypasyna girmeli we abuna ýazylyşygy şertinde – abuna ýazylyşygyndan çykmaly.

HYZMATYŇ IŞINIŇ AÝRATYNLYKLARY:
Eger wideo görülýän wagty, giriş jaňy gelse we müşderi jogap berse, gürrüň tamamlanandan soňra, wideo başdan başlar (wideonyň duran ýeri ýatda saklanylmaýar). Internet-trafik nyrh meýilnamanyň şertlerine görä tölenýär.

Lezzet bilen ulanyň !