Rus dili sapagy

2015-nji 21-nji maýyndan başlap “Rus dili sapagy” hyzmatyny birikdirmek elýeterlidir.
 
“Rus dili sapagy” hyzmaty  müşderä SMS arkaly rus sözlerini öwrenmäge, terjime etmäge we dogry ýazmaga mümkinçilik berýär.
Şeýle hem hyzmatyň ulanyjylaryna rus dilini öwrenmek üçin “SMS – Ýaryşy” hyzmaty hem elýeterlidir. “SMS – Ýaryşyna” müşderileri saýlamak üçin, ulgam müşderileriň işjeňligini her günde barlaýar we olara rus dilini bilijiligi boýunça beýleki gatnaşyjylar bilen ýaryşmagy teklip edýär. Müşderi razylaşandan soňra, ulgam SMS – soraglar berip başlaýar. Ol soraglara jogap bermeli. Dogry jogap beren müşderi utuk (bal) toplaýar.
Hyzmat müşderileri ýerli wagt boýunça sagat 11:30-da ýaryşa gatnaşmak üçin çagyrýar. Dostlaryňy ýaryşa çagyrmak üçin 6280 (türkmen dilindäki ýaryş) ýa-da 6278 (rus dilindäki ýaryş) gysga belgä SMS arkaly müşderiniň MTS – Türkmenistan belgisini ugratmak ýeterlikdir.

KIM BIRIKDIRIP BILÝÄR?

“Rus dili sapagy” hyzmaty   - bu hyzmat hemme müşderiler üçin elýeterlidir. 

HYZMATYŇ BEÝANY

Hyzmatlara rus dilinde birikdirmek üçin 6278 gysga belgä islendik ýazgy bilen ýa-da boş SMS ugratmaly ýa-da *6278# jaňa USSD – haýyş (zapros) ugratmaly.
Hyzmatlara türkmen dilinde birikdirmek üçin 6280 gysga belgä islendik ýazgy bilen ýa-da boş SMS ugratmaly ýa-da *6280# jaňa USSD – haýyş (zapros) ugratmaly.
Müşderä gutlag SMS haty geler. Onda hyzmaty dolandyrmagyň yzygiderligi (kynçylygyň ýokary ýa-da pes derejesi) we ilkinji ýumuşlary ýazylar.
 Hyzmatyň ilkinji 3 (üç) güninde nyrh bellenmeýär. Eger müşderi nyrh bellenmedik möhletiň dowamynda hat ýazyp görkezmedik bolsa, onda nyrh bellenmedik möhlet tamamlanandan soňra, ýazgy 6278 (hyzmat rus dilinde) ýa-da 6280 (hyzmat türkmen dilinde) gysga (tölegli) belgilerden ugradylyp başlaýar. Ýaryşyň üstünliklerini http://rus.mts.tm. salgy boýunça barlap bolýar.
Müşderi tölegi günüň dowamynda bir sapar tutulýar.
Baýrakly möhlet diňe 1 (bir) gezek hereket edýär.
Gysga belgi
Bahasy (GBS bilen)
6278
0,39 manat
6280
0,39 manat
 
 
“Rus dili sapagy” hyzmatyny dolandyrmagyň amallary (komandalary)
 
SMS – haty rus dilinde
 
Hereketler
Amallar  
Gysga belgi
Hyzmaty birikdirmek
 
Boş SMS, islendik ýazgy
Boş USSD-haýyş,
Islendik ýazgy
6278
*6278# jaň
Hyzmaty aýyrmak
Stop, ýa-da Стоп
Boş USSD-haýyş
6278
*6278#9# jaň
Iň soňky ugradylan soraga jogap
 
1, 2, 3 ýa-da 4 (dogry jogabyň belgisine baglylykda)
6278
Dogry ýazylyşyny, sözüň manysy almak
Rus dilindäki sözler ýa-da sözlemler
6278
“Rus dili sapagy” hyzmatyny ulanyjyny ýaryşa çagyrmak
 
Müşderiniň MTS – Türkmenistan belgisi (+9936ХХХХХХХ ýa-da  9936ХХХХХХХ formatda)
6278
 
SMS – haty türkmen dilinde

 
Hereketler
Amallar 
Gysga belgi
Hyzmaty birikdirmek
 
Boş SMS, islendik ýazgy
Boş USSD-haýyş,
Islendik ýazgy
6280
*6280# jaň
Hyzmaty aýyrmak
Stop, ýa-da Стоп
Boş USSD-haýyş
6280
*6280#9# jaň
Iň soňky ugradylan soraga jogap
 
1, 2, 3 ýa-da 4 (dogry jogabyň belgisine baglylykda)
6280
Söze ýa-da sözlemi rus dilinden türkmen diline terjime etmek
Türkmen dilindäki sözler ýa-da sözlemler
6280
“Rus dili sapagy” hyzmatyny ulanyjyny ýaryşa çagyrmak
 
Müşderiniň MTS – Türkmenistan belgisi (+9936ХХХХХХХ ýa-da  9936ХХХХХХХ formatda)
6280