«Türkmen dili sapaklary» hyzmaty

“Türkmen dili sapaklary” atly hyzmat birikdirmek üçin 2015-nji ýylyň noýabr aýynyň 10-dan elýeterli.
“Türkmen dili sapaklary” hyzmaty müşderä SMS habarlaryň kömegi bilen türkmen sözlerini öwrenmäge, terjime etmäge we dürs ýazmaga ýardam berýär.
KIM BIRIKDIRIP BILÝÄR ?

“Türkmen dili sapaklary” hyzmaty rus dilinde – hemme müşderiler üçin niýetlenendir.

HYZMATYŇ BEÝANY

Hyzmaty rus dilinde birikdirmek üçin 6282 belgä boş SMS-habar ýa-da islendik ýazgyly SMS-habar ugratmaly ýa-da *6282# belgini USSD-soragnamada jaň aýlamaly.
Müşderä hyzmaty dolandyrmak boýunça buýruklar bilen garyş alyş habarnama we ilkinji şertler geler (kynçylyk derejesiniň peselmegi ýa-da galmagy).
Hyzmatyň ilkinji 3 (üç) güni nyrhlandyrylmaýar. Eger-de müşderi nyrhlandyrylmaýan döwründe habar bermedik bolsa, onda nyrhlandyrylmaýan döwür tamamlanan wagtyndan kontent gysga (tölegli) 6281 belgilerden (hyzmat rus dilinde) ugradylyp başlanýar.
Gysga 6281 belgiden tölegli giriş SMS-habaryny almak – gije-gündiziň dowamynda bir gezek.

Bonus döwri diňe 1 (bir) gezek hereket eder. 

Gysga belgi                Nyrhy
6281                            GBS bilen 0.39 manat
6282                             0

“Türkmen dili sapaklary” hyzmatyny dolandyrmak üçin buýruklar
SMS-habarlaryň dili – rus dili


Hereket                                                    Buýruk                                                            Gysga belgi
Hyzmaty birikdirmek                                 Boş SMS, islendik ýazgy                                    6282
Hyzmaty öçürmek                                      STOP ýa-da STOP                                              6282
Soňky ugradylan soraga jogap                   1,2,3 ýa-da 4 (dogry jogabyň belgisine bagly)    6282
Dürs ýazuwy, sözüň manysyny almak       Türkmen dilinde söz ýa-da jümle                        6282
Kynçylygyň derejesini ýokarlandyrmak    +                                                                           6282
Kynçylygyň derejesini peseltmek              -                                                                            6282

USSD-buýrugyny

Hereket                                                       Gysga belgi

Hyzmaty birikdirmek                                   *6282# jaň
Hyzmaty öçürmek                                        *6282#9# jaň

Lezzetli ulanmagyňyzy arzuw edýäris!