«USSD-portal «MTS-Tomaşa»

«MTS Tomaşa» — bu türkmen dilindäki tomaşa hyzmatlaryna tiz we ýönekeý usully ygtyýar.
 
KIM BIRIKDIRIP BILÝÄR?
«USSD-portal «МТS-Tomaşa» hyzmaty ähli abonentler üçin niýetlenendir.
 
HYZMATYŇ BEÝANY
Müşderi *155# jaň et buýrugyna basyp, maglumat-tomaşa hyzmatlaryny aktiwirlemek üçin tiz ygtyýarly esasy menýu girýär.
 
Bölümiň ady Bölümiň beýany Birikdirilýän hyzmat Bahasy manatda GBS bilen
Taleynama Täleýnama: Geljekki günüň Size näme taýýarlaýandygyny biliň? Her bir ýyldyzyň gündelik çaklamasy. Täleýnama 0,33/gije-gündiz
Howa Howa: Aşgabatda, Daşoguzda, Türkmenbaşyda we beýleki şäherlerdäki howa barada gündelik maglumat. Howa 0,33/gije-gündiz
Shortasozler Şorta sözler: Boş pursadyňyzy şadyýan geçiriň - günde gülküli şorta söz alyň! Şorta sözler 0,33/gije-gündiz
Saz Saz: full mp3 formatdaky sazlaryň (pleýerde diňläp bolýan aýdymyň doly wersiýasy) we realtonlaryň (öýjükli telefonyň jaňyna goýup bolýan) katalogyna ygtyýar. MТS-Saz 0,43/gije-gündiz
Oyunlar Oýunlar: Java göteriji telefonlar we Android ulgamlar üçin oýunlaryň we gollanmalaryň katalogyna çäklendirilmedik ygtyýar.  МТS-Oýunlar 0,43/gije-gündiz
Wideo Wideo: Telefon üçin wideo katalogyna çäklendirilmedik ygtyýar. МТS-Wideo 0,43/gije-gündiz
Tanyslyklar Tanyşlyklar: Tanyş bol, gatnaş, dostlaş. Öýjükli portalda tanyşlyklar 0,33/gije-gündiz
Akyldaryn maslahatlary Akyldaryň maslahatlary: Gyzykly we nesihatly maslahatlar, aforizmler, beýik şahsyýetleriň dana sözleri. Akyldaryň maslahatlary 2,62/hepde
 
«МТS Tomaşa» portaly öý ulgamynda, şeýle hem roumingde ygtyýarlydyr.
 
Portala ygtyýar üçin telefonda USSD buýrugyny, ýagny *155# we jaň et basmaly.
Soňra müşderi portalyň esasy menýusyna düşýär:
- «ОК» ýa-da «JOGAP BERMEK» basýar (Yes / Answer);
- özüne gerek bendiniň belgisini girizýär, meselem, 1;
- we «ОК» ýa-da «GEÇIRMEK» saýlaýar (Ugratmak / Ýollamak / Yes / Send);
- menýunyň öňki derejesine dolanma üçin - 5 belgi;
 
Portala ygtyýarlyk we onuň içinde göçmek üçin nyrh bellenmeýär.
Hyzmatlaryň bahasy gös-göni menýunyň içinde bellenendir.