MTS-iň saýtynyň ulanyjylary üçin hukuk maglumaty

МТС-iň saýtyny ulanyjylar üçin hukuk maglumaty
Şu düzgünler saýtyň ulanyjylarynyň we saýta girijileriniň ählisine degişlidir. Saýtyň maglumatlaryny ulanyp, ulanyjy şu düzgünleri bilen ylalaşýandygyny mälim edýär. «МТС-Türkmenistan» hojalyk jemgyýeti (Kompaniýa) öz islegi boýunça şu düzgünleri we gözükdirijileri üýtgetmek hukugyny öz ygtyýarynda galdyrýar. Şu düzgünler bozulan ýagdaýynda, Kompaniýa düzgün bozujylara garşy kanun boýunça rugsat berilýän ähli serişdeleri ulanmak hukugyny öz ygtyýarynda galdyrýar. Şu düzgünler häzirki we geljekki Kompaniýanyň saýtyny ulanyjylar üçin niýetlenendir.
Saýtda ýerleşdirilen maglumatlaryň takyklygy barada Kompaniýa hiç hili jogapkärçilik çekmeýär.   
Kompaniýa öňünden duýdurman, islän wagty  hödürleýän önümlerini, hyzmatlaryny we meýilnamalary üýtgetmek hukugyny öz ygtyýarynda galdyrýar. Üçünji taraplaryň önümleri we hyzmatlary baradaky salgylar maglumat hökmünde berilýär we Kompaniýa olary goldaýar ýa-da hödürleýär diýip hasap etmeli däl.
SAÝTDA HÖDÜRLENILÝÄN ÄHLI MAGLUMATLAR MÜMKIN BOLAN ÝALŇYŞLYKLAR, GÖNI BILDIRÝÄN ÝA-DA ÇAKLANYLÝAN ISLENDIK GÖRNÜŞINIŇ KEPILSIZLIGI BILEN “BOLŞY ÝALY” ("AS IS") NYŞAN BILEN ÝERLEŞDIRILÝÄR. KOMPANIÝA WE ONUŇ ÜPJÜN EDIJILERI HIÇ HILI KEPILLIKLERI, ŞOL SANDA BAZAR TALAPLARYNA LAÝYKLYGYNA ÇÄKSIZ KEPILLIKLERI, BELLI MAKSATLARY ÜÇIN ULANYLÝAN GEREKLILIK KEPILLIKLERI, BOZULMAZLYK KIPILLIKLERI HEM-DE ULANYLMAK WE SATYLMAK NETIJESINDE EMELE GELÝÄN KEPILLIKLERI BERMEÝÄR. KOMPANIÝA WE ONUŇ ÜPJÜN EDIJILERI HAÝSY HEM BOLSA GÖNIDÄL WE GÖNI, HAKYKY ÝA-DA GYTAKLAÝYN ÝITGILERI, ŞOL SANDA ÇÄKSIZ ELDEN GIDIRILEN BÄHBITLERI, ÝA-DA HARYDYŇ ÇALŞYLMAGY NETIJESINDÄKI ÝITGILERI, KOMPANIÝANYŇ BU HYZMATYŇ ÝA-DA BEÝLEKI HYZMATLARY ULANMAGYŇ ÝA-DA ULANMAGY ÝERINE ÝETIRIP BOLMAZLYK NETIJESINDE EMELE GELEN ÝITGILERI, MAGLUMATLARYŇ YNAMDARLYGYNY ULANYLMAGY NETIJESINDÄKI ÝETGILER BOÝUNÇA, KOMPANIÝA WE ONUŇ ÜPJÜN EDIJILERI ŞULAR ÝALY ÝETGILERIŇ BOLJAKDYGYNY ÖŇÜNDEN DUÝDURYLANAM BOLSA,  JOGAPKÄRÇILIK ÇEKMEÝÄR.

Üçünji taraplaryň saýtlaryna salgylar
Şu saýt üçünji taraplaryň saýtlary barada maglumatlary özünde saklap bilýär. Bu saýt bilen baglynyşykly haýsy hem bolsa başga Internet-resursa geçmek, ulanyjynyň öz jogapkärçiligine degişlidir; bu saýtlarda ýerledirilen maglumatlaryň, garaýyşlaryň, maslahatlaryň ýa-da beýannamalaryň takyklygy boýunça Kompaniýa jogapkärçilik çekmeýär. Kompaniýa başga saýtlaryň salgysyny ulanyjynyň amatlylygy üçin ýerleşdirýär, ýöne Kompaniýa bu saýtlarynyň mazmunyny goldaýandygyny ýa-da oňa jogapkärçilik çekýändigini aňlatmaýar.   

Söwda nyşany
МТС – ÝPJ-niň “Mobil TeleUlgamlar” söwda nyşany hökmünde hasaba alnan. Türkmenistanyň çäklerinde görkezilen söwda nyşanyny ulanmak hukugy “МТС-Türkmenistan” hojalyk jemgyýetine degişlidir. Bu saýtda ýerleşdirilen, söwda nyşanlary, logotiplar, we hyzmatlaryň kysymy Kompaniýanyň ýa-da üçünji taraplaryň eýeçiligine degişlidir.

Çäklendirilen ygtyýarnama
Şunuň bilen Kompaniýa Size bu saýtda çap edilen maglumatlary diňe täjirçilik bolmadyk ýagdaýynda nusgasyny göçürmäge hukuk berýär. Başga maksatlar üçin maglumatlary ulanyp bolmaýar. Şol sebäpli, saýtyň islendik maglumatlarynyň nusgasyny göçüreniňizde, Siz asyl nusgasynyň degişli belliklerini we ähli awtorlyk hukuklaryny saklamak bilen ylalaşmalysyňyz. Ýokarda görkezilenlerden başga, ähli beýleki hereketler Kompaniýanyň ýa-da üçünji taraplaryň awtorlyk hukugyna ýa-da söwda nyşanyna, ygtyýarnamasyna ýa-da patente bolan hukugyna gytaklaýyn, bilkastdan ýa-da haýsy hem başga eýelemesi diýlip teswirleniler.  
BU SAÝTYŇ ÄHLI MAGLUMATLARY AWTORLYK HUKUGY BILEN GORALÝAR. ÝOKARDA GÖRKEZILEN ÝAGDAÝLARDAN BAŞGA, BU MAGLUMAT KOMPANIÝANYŇ DESLAPKY ÝAZMAÇA RUGSADY BOLMASA, HIÇ HILI GÖRNÜŞDE,  HIÇ HILI SERIŞDELER BILEN ÇYKARYLMAÝAR. ULANYJYLARA WE GIRIJILERE JEMGYÝETÇILIK ÝA-DA TÄJIRÇILIK MAKSATLAR ÜÇIN SAÝTYŇ MAGLUMATLARYNY ÜÝTGETMÄGE, ÝAÝRATMAGA WE ÇAP ETMÄGE RUGSAT EDILMEÝÄR.