MMS-habary


MMS (Multimedia Messaging Service) — munuň özi öýjükli telefonyň kömegi bilen aragatnaşygyň täze mümkinçilikleridir! Siz fotoapparaty ýa-da kamerany öýde goýanyňyz we seýrek kadry duşdan geçirendigiňize gynanmaly bolmarsyňyz — çünki telefon hemişe Siziň bilendir. MMS hyzmatynyň netijesinde Siz dostlaryňyz bilen özüňiziň iň gyzykly täsirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz!

MMS hyzmaty şu aşakdakylara mümkinçilik berýär:
  • suratlary (foto), wideorolikleri, sazy almaga we ibermä
  • has uzak ýazgy habarlaryny alyşmaga (standart SMS habary bilen deňeşdireniňde)
MMS-i özbaşdak sazlamak üçin Öz telefonyňyzyň sazlamalarynda şu aşakdaky ölçegleri görkeziň:

Точка доступа (APN — Access Point Name): mms.mts.tm
Домашняя страница (Home page): http://mmsc
Прокси (Proxy): Включено
Адрес прокси (IP address): 010.192.035.001
Порт прокси (IP port): 9201 (WAP 1.2) ýa-da 3128 (WAP 2.0)
MMS-i birikdirmek üçin öz telefonyňyzyň MMS tehnologiýasyny saklaýandygyna göz ýetirmek gerek.

Üns beriň! Eger Siziň MMS-ňizi alyjy MMS hyzmatyny birikdirmese, onda MMS-i oňa eltmek mümkin däldir.

USSD-menýu arkaly *123#2#JAŇ aýlap, soň “MMS” we “Vklyuchit” saýlap, hyzmaty birikdirip bolýar.
Hyzmatyň sazlamalary görmek üçin *123#JAŇ aýlaň we “Nastroiki Internet / MMS” saýlaň. 
Hyzmaty birikdirmegi we sazlamagy Siz biziň satuw we hyzmat ofislerimiziň islendiginden hem edip bilersiňiz.

*Bir MMS-habarynyň iň ýokary möçberi 100 Kbaýtdyr.