Gysga USSD belgileri.

19 lýul 2017

Hormatly MTS müşderiler. Täze gysga USSD belgileri 2017-nji ýylyň iýul aýynyň 25-den birikdirmek üçin elýeterli bolar.

Gysga USSD belgileri ähli fiziki şahslary bolan müşderilere hem-de “Internet-kömekçi” hyzmatyny birikdiren, ýuridik şahslary bolan müşderilere niýetlenen.

Hyzmatlary birikdirmek we öçürmek üçin belgileriň sanawy
 

Hyzmat
 
Birikdirmek üçin belgi
(1-nji görnüş)

 
 
Birikdirmek üçin belgi
 (2-nji görnüş)

Öçürmek üçin belgi
 
MTS-e minutlaryň
bukjasy 1000

*810#


*810#1#


*810#0#

MTS-e minutlaryň
bukjasy 500

*811#


*811#1#


*811#0#

MTS-e minutlaryň
bukjasy 200
*812#

*812#1#

*812#0#

SMS 500+
*813#

*813#1#

*813#0#

SMS 200+
*814#

*814#1#

*814#0#

SMS 100+
*815#

*815#1#

*815#0#

Internet-bukja «Internet M»
*830#

*830#1#

*830#0#

Internet-bukja «Internet L»
*831#

*831#1#

*831#0#

Internet-bukja «Internet ХL»
*832#

*832#1#

*832#0#

Internet-bukja
«Internet ХХL»

*833#


*833#1#


*833#0#

Internet-bukja
«Inight+ 500 MB»

*834#


*834#1#


*834#0#

Internet-bukja «Inight+ 1 GB»
*835#

*835#1#

*835#0#

Internet-bukja «Inight+ 5 GB»
*836#

*836#1#

*836#0#

Internet-bukja «Internet VIP»
*837#

*837#1#

*837#0#

MMS
*8911#

*8911#1#

*8911#0#

GPRS Internet
*8920#

*8920#1#

*8920#0#

Çäksiz aýdym-saz
*8930#

*8930#1#

*8930#0#

Çagyryşy başga salga gönükdirmek
*8400#

*8400#1#

*8400#0#

Çagyryşa garaşmak/Saklamak
*8410#

*8410#1#

*8410#0#

Konferens-aragatnaşyk
*8420#

*8420#1#

*8420#0#

Belgini anyklaýja garşy
*8430#

*8430#1#

*8430#0#

CLIPOVER
*8440#

*8440#1#

*8440#0#

Size jaň etdiler
*8450#

*8450#1#

*8450#0#

Söýgüli belgi
*8460#

*8460#1#

*8460#0#

Beýleki öýjükli belgiler
*8470#

*8470#1#

*8470#0#

Bahar
*8480#

*8480#1#

*8480#0#

Joşgunly gijeler
*8490#

*8490#1#

*8490#0#


Nyrhlara geçmek üçin belgileriň sanawy
 
Nyrhlar
 
 
 
Geçmek üçin belgi
Smart M+
*801#
Smart L+
*802#
Smart XL
*803#
Gül ýaly+
*804#
Köp gürleş
*805#
Tele+
*806#

Haýyrly ulanmagyňyzy arzuw edýäris!