«MTS-Türkmenistan» HJ-niň welaýat merkezlerinde müşderiler bilen hasaplaşygyň ýaňadan dowam etmegi

11 Ýanwar 2018

«Türkmentelekom» döwlet elektrik aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan «MTS-Türkmenistan» HJ gerekli bolan  tehniki  resurslaryny ygtyýaryna bermegi sebäpli,«MTS-Türkmenistan» HJ şäher Aşgabat, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Niýazow adyndaky şaýoly, 85-nji jaýy salgysynda ýerleşýän, müşderilerine hyzmat ediş merkezinde, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen müşderiler bilen hasaplaşyk boýunça talaplaryny doly göwrümde ýerine ýetirmekligi dowam etmegi bilen, 2018 ýylyň ýanwar aýynyň 11-den şu aşakdaky salgylarda ýerleşýän «MTS-TM» HJ-niň Hyzmat ediş merkezleri   müşderiler bilen hasaplaşygyň  gaýtadan başlaýandygyny  habar berýäris

• -Mary şäheri, Mollanepes köçesi, 27 "Miras" Söwda merkezi
• -Türkmenabat şäheri, Gurbansoltan eje köçesi, 72
• -Daşoguz şäheri, Görogly köçesi,14
• -Balkanabat şäheri,209 kwartal, Magtymguly köçesi, "Salam" Söwda merkezi    
• -Türkmenbaşy şäheri, Dostluk (Fioletow) köçesi, 14