MTS ofisleri


Biziň ofislerimiz MTS öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň müşderilerine zerur bolan ähli hyzmatlary edýärler. Ondan başga müşderi “Internet-Kömekçi” hyzmatyny ulanmak bilen köp hereketleri özbaşdak we öýünden çykmazdan ýerine ýetirip biler.

MTS-iň ofisleri 08:00-dan 21:00-a çenli
"Berkakar" söwda merkezinde ýerleşen MTS-iň ofisi 09:00-dan 23:00-a çenli 
Her gün, arakesmesiz we dynç günsiz işleýärler.

MTS ofisleriniň salgylary

Aşgabat

"Goşa Çynar" satuw ofisi
Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow şaýoly, 85

"Sumbar" satuw ofisi
Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow şaýoly, 104

"Berkarar" satuw ofisi
10 Ýyl Abadançylyk köç. we Aýtakow köç. çatrygy (günorta tarapy),
“Berkarar” söwda-dynç alyş merkezi, 1-njy gat, dukan B40

"Watan" satuw ofisi
Görogly köçesiniň 46/1 jaýy

"Köşi" satuw ofisi
Görogly köçesi, 122, "Aşgabadyň Ýalkymy" söwda-dynç alyş merkezi, 1-nji gat.


Balkan welaýaty

Balkanabat
Kwartal 209, Magtymguly köç., «Salam» Söwda Merkezi

Türkmenbaşy
Dostluk köç., 14
 


Daşoguz welaýaty

Daşoguz
Gerogly köç., 14
 


Mary welaýaty

Mary
Mollanepes koç., «Miras» Söwda Merkezi

Mary
1-nji mekir, “Lälezar” söwda bazary, №22-nji dükan


Lebap welaýaty

Türkmenabat
Gurbansoltan Eje köç., 7

Türkmenabat
Himik mekiri, S. A. Niýazow köç., 1 “E”


MTS-iň Ofislerinde şu hyzmatlar elýeterlidir:

 • MTS-e birikdirmek;
 • SIM-kartany çalyşmak (dikeltmek);
 • PIN-kod boýunça beklenen SIM-kartany beklemeden aýyrmak, PIN-, PUK-kodlaryny bermek;
 • telefonyň belgisini üýtgetmek;
 • şertnamany başga bir şahsyň adyna geçirmek;
 • “MTS ynanç hatyny” resmileşdirmek (şahsy taraplar üçin);
 • “Kod sözüni” resmileşdirmek;
 • şertnamany ýapmak;
 • hyzmat ediş meseleleri boýunça maslahat bermek;
 • müşderileriň şahsy hasaplaryndan pul serişdeleriniň alynmagy (balans, gündelik üstüne goýmalar) meseleleri boýunça maslahat bermek;
 • hyzmatlaryň nyrhlandyrylmagy boýunça maslahat bermek;
 • hyzmatlaryň bahasyny tölemegiň tertibi we usullary barada maslahat bermek;
 • ýalňyş tölegleriň üýtgedip geçirilmegi barada arzalary kabul etmek;
 • müşderileriň birikdirilmegi/öçürilmegi meseleleri boýunça maslahat bermek;
 • müşderi tarapyndan bergi tölenenden soň, telefon belgisiniň ulgama birikdirilmegi;
 • şahsy hasaplaryň birleşdirilmegi/biri-birinden aýrylmagy boýunça maslahat bermek;
 • beýleki maliýe meseleleri  boýunça maslahat bermek.


Sorag-jogap gullugynyň telefonlary: (+993 66) 300890, 0890