Nädip müşderı bolmaly

Eger-de bize Siziň özüňiz ýüz tutsaňyz

 • Türkmenistanyň raýaty bolsaňyz, onda Siz Türkmenistanyň raýtaynyň resminamalarynyň sanawyna laýýyklykda şahsyýeti tassyklaýan şahsyýetnamany görkezmelidirsiňiz.
 • Daşary ýurduň raýaty bolsaňyz, onda Siz daşary ýurduň raýtaynyň resminamalarynyň sanawyna laýýyklykda şahsyýeti tassyklaýan şahsyýetnamany görkezmelidirsiňiz.

Aşakdaky soraglar boýunça Siz hemişe maliýe maslahatyny alyp bilersiňiz:

 • müşderileriň şahsy hasaplaryndan pul serişdeleriniň alynmagy, müşderi belgileriniň birikdirilmegi/öçürilmegi, hyzmatlaryň nyrhlandyrylmagy;
 • hyzmatlaryň bahasyny tölemegiň tertibi we usullary;
 • Ekspress töleg kartlaryny aktiwirlemegiň düzgünleri;
 • öňünden töleg üçin hasaplaryň goýulmagy;
 • hasaplaryň düzümi, mazmuny barada düşündirişleriň berilmegi;
 • telefon jaňlary boýunça anyklaşdyrylan maglumatlaryň we düşündirişleriň berilmegi;
 • şahsy hasaplaryň birleşdirilmegi/biri-birinden aýrylmagy;
 • beýleki maliýe meseleleri.
 • Türkmenistanyň raýatynyň pasporty *,
Harby gullukçylary üçin:
 • Harby gullukçynyň şahsyýetnamasy bilen ýaşaýyş ýeri hakda kepilnama;
Deňizçileri üçin:
 • Deňizçiniň hakyky şahsyýetnamasy;
*Kämillik ýaşyna ýeten adamlar
Daşary ýurda gitmek üçin passport hakyky wiza bilen (wizaň hereket ediş möhleti üçin birikdirilýär)
·    Diplomatik pasport *
·    Diplomatik kartasy *
·    Ýaşamak üçin ygtyýarnama *
 * Şu resminamalaryň hereket ediş möhleti üçin birikdirilýär.