Nädip müşderı bolmaly

Eger-de bize Siziň özüňiz ýüz tutsaňyz

  • Türkmenistanyň raýaty bolsaňyz, onda Siz Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny görkezmelidirsiňiz.
  • Daşary ýurduň raýaty bolsaňyz, onda Siz pasportyňyzy we hasaba alnandygyňyz baradaky resminamany görkezmelidirsiňiz.

Aşakdaky soraglar boýunça Siz hemişe maliýe maslahatyny alyp bilersiňiz:

  • müşderileriň şahsy hasaplaryndan pul serişdeleriniň alynmagy, müşderi belgileriniň birikdirilmegi/öçürilmegi, hyzmatlaryň nyrhlandyrylmagy;
  • hyzmatlaryň bahasyny tölemegiň tertibi we usullary;
  • Ekspress töleg kartlaryny aktiwirlemegiň düzgünleri;
  • öňünden töleg üçin hasaplaryň goýulmagy;
  • hasaplaryň düzümi, mazmuny barada düşündirişleriň berilmegi;
  • telefon jaňlary boýunça anyklaşdyrylan maglumatlaryň we düşündirişleriň berilmegi;
  • şahsy hasaplaryň birleşdirilmegi/biri-birinden aýrylmagy;
  • beýleki maliýe meseleleri.