Köp Gürleş nyrhy


 
Nyrhyň esasy artykmaçlyklary:
  • Tutuş Türkmenistan boýunça çykyş jaňlar günde 3 minutdan soň, bary-ýogy 5 teňňe
  • Müşderi tölegi ýok
  • Dünýäniň islendik ýerinden gelýän giriş jaňlar nyrhlandyrylmaýar
Jaňlar bir minut üçin
Şäher belgilerine, «Altyn Asyr», «CDMA» AŞTU ulgamlaryna, ulgamyň içindäki, şäherara çykyş jaňlary
0,14 manat
1-nji minutdan 3-nij minuda çenli günde
0,05 manat
3 minutdan soň
0 manat Ähli giriş jaňlar
SMS bir habar üçin
0,10 manat Ulgamyň içindäki, «Altyn Asyr», «CDMA»AŞTU ulgamlaryna çykyş SMS habarlary
0,20 manat Çykyş halkara SMS habarlary
MMS bir habar üçin
0,20 manat Ulgamyň içinde çykyş MMS
GPRS-Internet
0,20 manat 1 megabaýt GPRS-Internet
Hökmany tölegler
0,00 manat Abonent tölegi
0,00 manat Birikdirmek
 

NYRHY NÄDIP BIRIKDIRMELI

Täze müşderiler üçin – täze belgini “Köp gürleş” nyrhyna 2015-nji ýylyň 2-nji martyndan islendik MTS-iň salonynda birikdirmeli.
  • Telefonda *805#jaň aýlamak arkaly;
  • Telefonda *123#3#jaň aýlamaly, soňra “Köp gürleş” nyrhyny saýlamaly;
  • SMS kömekçiniň ýardamy bilen, islendik SMS-i 123 belgä ugradyp, menýunyň gerekli setirini saýlamaly;
  • Internet kömekçiniň ýardamy bilen www.mts.tm saýtynda;
  • satyş ofislerinde
Müşderi birikdirilen pursadyndan ilkinji  çalşyrma nyrhlandyrylmaýar
Nyrh meýilnamany “Köp gürleş” nyrh meýilnamasyna geçirmek - 1 manat

Anyk maglumatlary satuw ofislerinden alyp bilersiňiz.
Telefon 0890, +99312 425205
Ähli bahalar manatda gepleşigiň her minudy üçin GBS bilen görkezilen.