Tele + nyrhyNYRH MEÝILNAMANYŇ ESASY ÜSTÜNLIGI

· Her aýda Megabaýt bukjasy mümkinçiligi.
· Goşulan Megbaýt bukjasy gutaranyndan soň her megabaýt üçin 10 teňňe alynýar.
 
BU MEÝILNAMA KIMLER ÜÇIN MEÝILLENEN?
Elýeterli bahadan we uly bolmadyk möçberdäki internet bukjalaryny isleýän internet ulanyjylary üçin. Bu NM dňe fiziki görnüşli şahslara niýetlenilen.
 
NYRH MEÝILNAMA GOŞULMAK ÜÇIN NÄME ETMELI?
· Täze belgini «Теlе +» nyrh meýilnamasyna goşdurmaly
· Öňki ulanyjy müşderilerimiz – aşakda görkezilen islendik ýol bilen nyrh meýilnamasyny üýtgetmeli:
- Telefonyňyzda *806# belgisine aýlaň;
- Telefonyňyzda *123#3# belgisine aýlaň, soňra bolsa «Теlе+» nyrh meýilnamasyna saýlaň;
- SMS-kömekçiniň kömegi bilen islendik SMS hatyny 123 belgisine iberiň, soňra menýudan degişli punkty saýlaň;
- Internet kömekçiniň kömegi bilen www.mts.tm web-saýtynda goşulyp bilersiňiz;
- hyzmat ediş we satyş edaralarynda;
- aragatnaşyk merkezine jaň edip goşulyp bilersiňiz.
 «Теlе+» geçmek tölegsizdir.

NYRH MEÝILNAMANYŇ ESASY AÝRATYNLYKLARY
 
Çäkleri GBS bilen bahasy
Birikdirme wagtynda hasaba goýulmaly goýum 10 manat
Trafik üçin töleg* 5 manat
Birikdirilen Internet trafigi 100 Мb
Ulgamyň içindäki çykyş jaňlar 0,30 manat/min.
"Altyn Asyr", "CDMA" AŞTU, ýerli ulgamlaryna çykyş jaňlar  0,30 manat/min.
Türkmenistan boýunça çykyş jaňlar 0,50 manat/min.
Ähli giriş jaňlary Mugt
Ulgamyň içindäki, "Altyn Asyr", "CDMA" AŞTU, ulgamlaryna çykyş SMS-ler 0,20 manat
Halkara çykyş SMS 0,20 manat
Ulgamyň içindäki çykyş MMS-ler 0,20 manat
Birikdirilen trafikden ýokary 1 Mb Internet – trafik** 0,10 manat
"Тele+" nyrh meýilnamasyna geçmek***  Mugt***

*aýda bir sapar, nyrhnama goşulan wagtyndan/soňky sapar müşderi tölegi saklanyp alnan wagtyndan bellenilýär

** Müşderi tölegini saklap galmak üçin serişdeleriň ýok wagty – 0,20 manat/Мb

***«SMART M+», «SMART L+», «SMART XL», «SMART özüňkiler üçin», «Gül Ýaly +», «Gül Ýaly 2015 «, «Gül Ýaly», «SMART», «SMART S 2015», «SMART M 2015», «SMART L 2016», «SMART S 2015 - "Х2" hyzmaty bilen», «SMART M 2015 - "Х2" hyzmaty bilen», «SMART L 2016 - "Х2" hyzmaty bilen», «SMART S 2015 - "Lebap" hyzmaty bilen» we «SMART M 2015 - " Lebap" hyzmaty bilen» nyrhlaryndan geçmegiň bahasy 1 manat

ULANYLAN TRAFIGY BARLAMAK
Ulanylan trafigi barlamak üçin *123#1#7# belgisine aýlaň
     
Hoşniýetli ulanylyşy arzuw edýäris!